AD / ART IREMNI

ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN REMAJA MASJID NURUL IKHLAS

MUKADIMAH
Pemuda dan remaja sebagai generasi penerus merupakan pondasi dasar dari adanya kemajuan dan kemunduran umat Islam, maka wajarlah apabila generasi ini harus diarahkan kepada pengembangan dan peningkatan sumber daya insaninya, seperti apa yang telah diajarkan oleh nabi dalam kesehariannya yang mengajarkan akhlak dan budi pekerti yang baik.
Agama Islam yang diamanatkan kepadanya untuk diserukan kepada umatnya merupakan tugas utama para remaja sebagai generasi penerus kelangsungan umat Islam, yang selayaklah apabila kita mensiarkan ajaran Agama Islam yang seutuhnya. Dengan demikian terciptalah umat Islam yang membawa keharmonisan, kedamaian, dan rahmatan lilalamiin.
Atas dasar itulah kami selaku pemuda dan remaja Islam menghimpun diri dalam suatu wadah yang bernama Ikatan Remaja Masjid Nurul IKhlas ( IREMNI ) demi tercapainya tugas utama para pemuda dan remaja sebagai generasi penerus kelangsungan umat manusia.ANGGARAN DASAR
IKATAN REMAJA MASJID NURUL IKHLAS


BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1 : Nama
Nama dari organisasi ini adalah IKATAN REMAJA MASJID NURUL IKHLAS, yang selanjutnya disebut IREMNI.
Pasal 2 : Waktu
IREMNI didirikan pada tahun 2012 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3 : Tempat kedudukan
IREMNI berkedudukan di Huta IV-V Rejotani-Kucingan Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.

BAB II
ASAS DAN STATUS
Pasal 4 : Asas
IREMNI  berasaskan Al Qur’an dan Hadits.


Pasal 5 : Status
IREMNI adalah Organisasi Remaja Masjid yang merupakan bagian dari Organisasi Masjid Nurul Ikhlas.
BAB III
SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 6 : Sifat
IREMNI bersifat Ukhuwah Islamiyah.
Pasal 7 : Tujuan
Ayat 1. Mensyiarkan Islam dikalangan umat Islam dan remaja/pemuda pada khususnya.
Ayat 2. Menjalin rasa kekeluargaan antar sesama anggota dan bekerja sama dengan organisasi lain.
Ayat 3. Membina dan meningkatkan peran umat Islam dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menuju masyarakat Islami.

BAB IV
LAMBANG DAN ARTI LAMBANG
Pasal 8 : Lambang

Pasal 9 : Arti Lambang
Ayat 1 . Tulisan IREMNI merupakan nama dari organisasi ini.
Ayat 2 . Dua buah kitab : melambangkan Al Qur’an dan Al Hadits yang merupakan
landasan syiar Islam.
Ayat 3 . 5 buah pintu : melambangkan Rukun Islam.
Ayat 4. Kubah Masjid : melambangkan kegiatan IREMNI berpusat di Masjid.
Ayat 5. 4 buah sinar pendek : melambangkan 4 Khulafaur Rasyididn. Penerus syiar Islam.
Ayat 6. 5 buah sinar panjang : melambangkan shalat 5 waktu sebagai tiang agama.
Ayat 7. Menara tinggi : melambangkan cita-cita perjuangan Islam yang tinggi menjulang.
Ayat 8. Bulan Bintang : melambangkan ketinggiandan kemuliaan nilai Islam.
Ayat 9. Bingkai segitiga : melambangkan Iman, Islam, dan Ikhsan.
BAB V
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 10 : Perangkat Organisasi REMNI terdiri dari :
Ayat 1. Rapat Umum Anggota IREMNI
Ayat 2. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat IREMNI
Ayat 3. Rapat Harian Pengurus IREMNI
BAB VI
LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI IREMNI
Pasal 11 : Lembaga Tertinggi
Ayat 1. Lembaga Tertinggi IREMNI adalah Rapat Umum Anggota
Ayat 2. Ketentuan Rapat Umum Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 12 : Lembaga Tinggi
Ayat 1. Lembaga Tinggi IREMNI adalah Rapat Harian Pengurus
Ayat 2. Ketentuan lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
SUMBER DANA
 Pasal 13 : Sumber dana IREMNI diperoleh dari :
  1. Subsidi Masjid Nurul Ikhlas
  2. Iuran wajib anggota
  3. Donatur tetap dan tidak tetap
  4. Usaha –usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan.
BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 14 :
Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga IREMNI dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar.
Pasal 15 :
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota IREMNI.
Pasal 16 :
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IREMNI.
Pasal 17 :
Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 :
Apabila segala ketentuan dalam AD/ART tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, maka AD/ART dapat diamandemen melalui RUA (Rapat Umum Anggota).
Pasal 19 :
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN REMAJA MASJID NURUL IKHLAS 
BAB I
KEANGGOTAAN 
Pasal 1 : Keanggotaan IREMNI
Ayat 1. Anggota adalah Remaja/ Pemuda beragama Islam yang memenuhi ketentuan sebagai anggota.
Ayat 2. Anggota IREMNI terdiri atas :
a. Anggota biasa : Remaja/ Pemuda yang beragama Islam dan memenuhi ketentuan.
b. ( Anggota ) Pengurus : Anggota biasa yang merupakan badan pengurus harian dan badan koordinasi yang melengkapinya dan disahkan oleh Pengurus Masjid Nurul Ikhlas.
c. ( Anggota ) Kehormatan : Anggota yang diangkat dan disahkan oleh Pengurus harian.
Pasal 2 : Penerimaan Anggota
Ayat 1. Syarat menjadi anggota biasa :
  1. Beragama Islam
  2. Mengisi biodata
  3. Berusia minimal 13 tahun s/d 30 tahun dan belum menikah
  4. Tunduk dan patuh pada AD/ ART REMNI
Ayat 2. Syarat menjadi Pengurus :
  1. Anggota biasa yang aktif dan sudah mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan
  2. Aktif dalam kepanitiaan yang diadakan oleh IREMNI.
  3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap IREMNI.
Ayat 3. Syarat menjadi Anggota Kehormatan :
  1. Beragama Islam
  2. Memiliki loyalitas yang tinggi
  3. Diangkat dan disahkan oleh pengurus harian.
Pasal 3 : Kewajiban dan Hak Anggota
Ayat 1. Setiap anggota dan pengurus berkewajiban menjaga nama baik IREMNI, mensyiarkan ajaran Islam dan mentaati AD/ ART.
Ayat 2. Setiap anggota biasa dan pengurus berkewajiban membayan iuran wajib anggota.
Ayat 3. Setiap anggota berhak mengikuti kegiatan IREMNI.
Ayat 4. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dan atau mengajukan Pertanyaan kepada pengurus IREMNI.
Ayat 5. Anggota biasa berhak untuk dipilih dan memilih.
Pasal 4 : Kehilangan dan Pemberhentian Aggota
Ayat 1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena :
  1. Meninggal dunia
  2. Atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Pengurus Harian
  3. Murtad dari agama Islam
  4. Diberhentikan
Ayat 2. Anggota diberhentikan karena tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan tindakan yang merugikan nama baik IREMNI serta sebab  lain yang dianggap diberhentikan IREMNI.
Ayat 3. Surat Keputusan Pemberhentian dikeluarkan oleh Ketua atas Persetujuan Pengurus Harian IREMNI.
Ayat 4. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan pembelaan diri dan didampingi oleh pembela dalam Rapat Pengurus Harian IREMNI.
Ayat 5. Pengurus berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi status anggota dan atau cukup
beralasan yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2, 3, dan 4 bila terbukti tidak bersalah.
BAB II
ORGANISASI
Pasal 5 : Rapat Umum Anggota
Ayat 1. Status dan Wewenang
  1. Merupakan forum musyawarah tertinggi organisasi
  2. Memilih/ mengangkat Ketua IREMNI
  3. Membahas hal-hal khusus
  4. Meminta pertanggung jawaban Ketua IREMNI
  5. Merubah dan mengesahkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
Ayat 2. a. Pelaksanaan RUA dilaksanakan oleh Pengurus Harian IREMNI
  1. Penyelenggaraannya dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali
b.       Apabila dalam kurun waktu tersebut terjadi hal-hal khusus maka pengurus harian dapat mengadakan Rapar Umum Anggota Luar Biasa.
Ayat 3. Tata tertib Rapat Umum Anggota :
  1. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota biasa, Pengurus, Anggota Kehormatan
dan Undangan.
  1. Peserta yang memilki hak suara adalah Pengurus dan Anggota Biasa sedangkan
Anggota Kehormatan dan Undangan hanya memiliki hak bicara.
  1. Forum musyawarah dianggap sah dengan ketentuan dihadiri oleh 2/3 anggota biasa
dan seluruh Pengurus.
  1. Apabila pint c tidak terpenuhi, maka RUA diskorsing 2 x 30 menit.
  2. Apabila point d tidak terpenuhi, maka RUA dapat disahkan oleh anggota yang hadir.

Pasal 6 : Dewan Pembina dan Dewan Penasehat
Ayat 1. Dewan Pembina
  1. Dewan Pembina meliputi 1 orang Pengurus Masjid Nurul Ikhlas.
  2. Dewan Pembina berhak memberi saran, usul, nasehat, dan pendapat serta mengawasi kegiatan IREMNI.
Ayat 2. Dewan Penasehat
  1. Dewan Penasehat terdiri dari 5 orang yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota.
  2. Dewan Penasehat wajib memberikan bantuan baik moriil maupun materiil.
Pasal 7 : Rapat Harian Pengurus
Ayat 1. Rapat Harian Pengurus minimal dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Ayat 2. Rapat Harian Pengurus dipimpin oleh Ketua.
Pasal 8 : Kepengurusan
Ayat 1. Susunan Pengurus merupakan hak preogratif Ketua.
Ayat 2. Pengurus membuat rancangan Tata Tertib dan Agenda Acara RUA
Ayat 3. Kepengurusan dinyatakan demisioner setelah laporan pertanggungjawaban diterima oleh RUA.
Ayat 4. Masa jabatan Ketua Umum maksimum hanya 2 kali masa kepengurusan.
Ayat 5. Jika Ketua Umum berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka digantikan oleh wakilnya.
Pasal 9 : Kewajiban dan Hak Pengurus
Ayat 1. Pengurus harus mentaati AD/ART.
Ayat 2. Pengurus wajib menetapkan program kerja
Ayat 3. Pengurus wajib mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program-program
Ayat 4. Pengurus berhak dan wajib mengadakan rapat khusus/ istimewa jika perlu
Ayat 5. Masa kepengurusan IREMNI 2 tahun

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 10 :
Ayat 1. Setiap kegiatan IREMNI yang berhubungan dengan syiar Agama/ peringatan hari besar, IREMNI berhak meminta subsidi ke Pengurus Masjid.
Ayat 2. Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan selain dari Pengurus Masjid, IREMNI bisa meminta dana dari masyarakat Komplek dan sekitarnya dan donatur yang tidak tetap.
Ayat 3. Segala pemasukan subsidi/ dana wajib dilaporkan kepada bendahara IREMNI.
Ayat 4. Bendahara IREMNI diwajibkan melaporkan keadaan keuangan setiap Triwulan kepada Rapat Pengurus Harian.
Ayat 5. Setiap Ketua Departemen harus membuat anggaran yang diperlukan dan harus atas persetujuan Ketua IREMNI setelah dikonsultasikan dengan Wakil Ketua ( Koordinasi program )
Ayat 6. Setiap Ketua Departemenharus mempertanggung jawabkan kegiatannya 1 ( satu ) minggu setelah  laporan kepanitiaan kepada Ketua IREMNI baik secara lisan maupun tulisan.
Ayat 7. Setiap kepanitiaan dalam hal penyusunan anggaran kegiatan berkonsultasi dengan Bendahara IREMNI dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya paling lambat 2 ( dua ) minggu sesudah kegiatan tersebut berakhir.

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 11 :
Ayat 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan dalam Peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ ART.
Ayat 2. Perumusan rancangan perubahan AD/ ART dibuat dan disampaikan oleh sebuah tim Yang diangkat oleh pengurus harian IREMNI pada periode yang sedang berlangsung.
Ayat 3. Pengesahan perubahan AD/ ART hanya dapat dilakukan Rapat Umum Anggota.
Ayat 4. AD/ ART berlaku sejak tanggal disahkan.
Pasal 12 :
Semua peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan : di Kp. Kucingan
Pada : Rapat Umum Anggota
Luar Biasa tahun 2012
Tanggal : 13 Februari 2012
Tempat : Masjid Nurul Ikhlas


Pimpinan RapatFadhillah IhsanDI SAHKAN OLEH
BKM NURUL IKHLAS
                                         Ketua,                                                    Sekretaris,                                Muary Edy Syam                                         Adnan, S.Pd.I

;;